Вход за служители

Център за професионално обучение

Център за професионално обучение / ЦПО/ към „ВТА” е създаден в началото на 2011г . Екип от специалисти в областта на охраната, икономиката, социалните дейности, туризмът, счетоводството участваха в разработването на учебните програми по съответните професии и специалности. ЦПО към „ВТА” ООД притежава лицензия N 201012881/ 21.01.2011 от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски Съвет на Република България. Тази лицензия дава право за провеждане на професионални обучения и издаване на държавно признати свидетелства и удостоверения за професионална квалификация за 10 професии, и 14 специалности, включени в обхвата на лицензията.

Към свидетелството за професионална квалификация се издава Europass приложение към сертификат. Това приложение дава допълнителна информация към съдържанието на официалния сертификат, като го прави по-лесно разбираем, особено за работодатели или институции в чужбина. Издадените документи удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа и са валидни на територията на Република България и страните членки на Европейския съюз и Европейската икономическа зона.

Образователната ни политиката е насочена към непрекъснато подобряване на предлаганите услуги, съобразно нормативните изисквания, както и осъзнаването и мотивирането на всички обучаеми към по нататъшна квалификация , усъвършенстване и учене през целия живот.

Центърът бе успешно сертифициран по международния стандарт за качество ISO 9001:2008 за извършване на услуги по обучения.

Нашата мисия и цел е да бъдем сред най-добрите.

ВТА ООД, 1756, София, България, Студентски град, бл. 60 // Тел.: +359 2 868 73 68, Факс: + 359 2 868 72 18, E-mail: office@vta.bg