VTA Security Service осъществява охранителна дейност чрез Сигнално-охранителна техника от началото на 2001 година. През изминалите години ние инвестирахме средства в развитието на този вид услуга чрез приложението на модерна сигнално-охранителна и сигнално-известителна техника, професионално разработени мониторинг системи за неподвижни /позиционирани/ и за подвижни обекти, IP технологии, високо технологично оборудване, дежурно-оперативни центрове, екипи за бързо реагиране и специалисти по проектиране, доставка, монтаж и техническа поддръжка.

ПРОМО ПАКЕТ PARADOX S

489 лв.

Paradox SP 4000 – Платка Контролен Панел
K10H LED Клавиатура 10 зони
Обемен Датчик – пасивен инфрачервен DG55+
Метална кутия с тампер
30 VA/16.5 V мрежов трансформатор
12 V/7Ah Aкумулaторна батерия
SOSB1L Пиезо сирена
SEC21CW МУК самозалепващ
GPRS
Включен монтаж

  • Възможност за безжична техника.
  • Възможност за лизинг на техниката за нови и настоящи клиенти Заплаща се само месечната такса за охрана и вноска за лизингова техника.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 0887 24 31 53

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ” ЕООД ЗА ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО – ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА

Чл. 1.1.Настоящите Общи условия уреждат договорните отношения между  „ВТА Секюрити сървиз” ЕООД – гр. София,   ЕИК  № BG 131395596  ( ИЗПЪЛНИТЕЛ ) и всеки един от неговите клиенти ( ВЪЗЛОЖИТЕЛ / И ), ползващи охрана със сигнално-охранителна  техника (СОТ).

Чл. 1.2.При сключване на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, настоящите Общи условия стават неразделна част от договора.

Чл. 1.3.На основание подписан договор между страните, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу парично възнаграждение да извършва охрана с жива сила, наблюдение и инспекция със сигнално – охранителна  техника на обект или група от обекти.

Чл. 1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (юридическо лице) доказва правото си на собственост /чрез нотариален акт или друг документ/, копие от който се предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При невъзможност или отказ за предоставяне на официален документ, отговорността за правото на ползване на обекта се декларира писмено пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (физическо лице) доказва правото си на собственост /чрез нотариален акт или друг официален документ/, който се представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при подписване на договора. Отговорността за правото на собственост и/или правото на ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (физическо лице) се декларира писмено пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  При представяне на договор за наем или учредени вещни права, собственикът на имота следва да представи декларация, с която дава съгласие за сключване на Договор за охрана със СОТ. Ако декларираното от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се окаже невярно, в резултат на което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъдат наложени финансови санкции, освен предвидената в закона наказателна отговорност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер, равняващ се на сбора на всички такси, платени до месеца на установяване на това обстоятелство, включително.

Чл. 1.5. Задълженията за охрана на обект или група обекти възникват след окончателното плащане на всички дължими суми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно договора подписан от двете страни.

Чл. 2.1.Договорът за охрана, се сключва за  две години и влиза в сила от датата на неговото сключване и след окончателното плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички първоначални такси, подробно описани в договора за охрана /пускова такса, монтаж, програмиране, мониторинг и др./

Чл. 2.2./1/ Изключения  по т.2.1. се допускат по взаимно съгласие от двете страни или при условия на промоционални пакети, предлагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  При прекратяване на договора в условията на промоция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заплати монтираната на обекта техника или да върне същата.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване техника, описана в чл. 4.1.1. от ОУ.  След изтичане на договорния период, техниката става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При предстрочно прекратяване на договора, техниката остава собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Независимо от обстоятелствата и причините за прекатяване на договора, трансмитера и / или GPRS остава/т, собственост на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 2.3./1/ При прекратяване на договора, независимо  от  обстоятелствата,   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава , в срок до 3 /три/ работни дни след прекратяването му, да осигури достъп за демонтаж на техниката – собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ Страните подписват приемо – предавателен протокол  за   демонтаж на трансмитера и/или друга техника – собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща такса от 10 /десет/  евро за демонтажа.

Чл. 2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълнява договорните задължения, само след писменно уведомление на посочените от същия адрес за кореспонденция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако адресите за кореспонденция не са актуални.

Чл. 2.5./1/. Договорът се прекратява с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, по взаимно съгласие или на други основания, предвидени в закона.

Чл. 3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  възнаграждение /такса/ за охрана на обект или група от обекти за всеки започнат календарен месец.

Чл. 3.2.Плащането на таксата се извършва от  3 /трето/ до 10 /десето/ число на всеки започнат календарен месец.  При плащане за дванадесет месеца авансово се прави отстъпка за един месец.

Чл. 3.3.При неспазване сроковете за плащане на месечните такси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% /нула цяло и два процента/ от дължимата сума за всеки ден забава.

Чл. 3.4.При наличието на просрочени задължения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поредността на погасяване на задълженията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е по реда на тяхното възникване.

Чл. 3.5.При  сключване на договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща такса за  2 /два/  календарни месеца, като страните имат право да договорят и друго.

Чл. 3.6.При сключване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща еднократно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пускова такса за монтаж, програмиране на техника и поддръжка в системата за мониторинг, стойността на монтираната техника на обекта.

Чл. 3.7.Сумата по чл. 6 от Договора може да бъде платена на  2 /две/ вноски по следния начин: авансово 70%, и окончателно 30% до 2 /два/ дни  след изграждане на обекта. Сумата по чл. 8 от Договора се плаща до  5 пет/ работни дни от подписване на ППП.

Чл. 3.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват приемо-предавателен протокол /ППП/ за монтираната на обекта техника. В случай, че бъде монтирана допълнителна техника, същата се заплаща до 2 /два/ дни  след подписване на ППП.

Чл. 3.9.При неспазване на сроковете за плащане, съгласно т.3.2 за повече от 2 /два/ месеца, обекта остава под  „мониторинг”, като отпада ангажимента на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да реагира на алармен сигнал получен от техниката монтирана в обекта и не носи отговорност за възникнали щети.

Чл. 3.10.Описаното в т.3.8. не отменя ангажимента за плащане на месечните такси за съответните периоди. След плащането на всички дължими суми /вкл. и  неустойките/ обектите се връщат към първоначалния режим на охрана, съгласно подписания договор от деня, следващ получаването на  плащане.

Чл. 4.1./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага стандартен комплект техника съдържащ: централа 1 /един/ брой, клавиатура 1 /един/ брой, кутия 1/един/ брой, акумулатор 1 /един/ брой,дво магнитно управляем контакт МУК 1 /един/ брой,  2 /два/ броя обемни датчици. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва правото си да променя компонентите на стандартния пакет техника. Трансмитерът или/и GPRS винаги са собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 /2/ При избор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  техника, която не е включена в  стандартния комплект,  същата се заплаща допълнително и  се описва подробно в ППП.  В случаите, когато техниката е закупена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият  е длъжен да проведе инструктаж за ползването й.

/3/ Техниката, закупена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, има гаранционен срок от 24 /двадесет четири/ месеца. През този период, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и ремонтира техниката, като такса за посещение на техник не се дължи. В случай на неправилна експлоатация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранцията отпада и таксата за посещение е 10 /десет/евро.

Чл. 4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, денонощно да извършва наблюдение, регистрация и инспекция на сигнали, получени в дежурната център /ДЦ/ от монтираните технически средства за защита в обекта. Телефон за връзка с Дежурен Център 02 / 962 22 20, национален номер  0700 11882 мобилен  0887 941 710 и 0895 449 488.

Чл. 4.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава от момента на получаване на алармен сигнал да осигури свои служители на охранявания обект, както следва :

4.3.1.   от 20.30 до 07.30 времеви  диапазон от  5 мин. до  10 мин.

4.3.2.   от 07.30 до 20.30 времеви диапазон от 8 мин. до 15 мин.

Чл. 4.4.Промяна във времевия диапазон за реагиране се допуска, като същата следва да бъде по взаимно съгласие и на двете страни и в писмена форма.

Чл. 4.5.Реакцията по сигнал от  обекта, се осъществява  с 1 /един/ брой автопатрул и/или   мотопатрул.  В случай на получен сигнал от Паник бутон ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дублира броя на патрулите. При подходящи метеорологични условия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  може да използва  мото- и вело- патрули.

Чл. 4.6.Аларменият сигнал се счита за регистриран    от момента, фиксиран в компютърната система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява Възложителя или негови упълномощени представители в случай на нарушена цялост на обекта и съмнения за техническа неизправност на алармените системи.

Чл. 4.8.В случай, че екипът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ установи, че в охранявания обект има проникнали лица, незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и  съответното поделение на МВР.

Чл. 4.9.При констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, екипът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява физическата охрана на обекта до уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и пристигането му в обекта, но за не повече от 1 /един/ час.

Чл. 4.10./1/ След изтичане на  първия 1  /един/  час, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага физическа охрана на обекта срещу заплащане по левовата равностойност на 11 /единадесет/ евро без ДДС на всеки започнат час, но само след потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определените от него лица за контакт /по телефон със смс,  имейл  и др /.

Чл. 4.11.В случаите, когато по независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да бъде осъществена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изпраща SMS на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  лицата за контакт.

Чл. 4.12.В случаите,  когато поради независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, връзка с  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови упълномощени представители не е възможно да бъде осъществена или последните откажат физическа охрана,  служителите на фирма „ВТА Секюрити сървиз” ЕООД напускат обекта и не носят отговорност за нанесени щети.

Чл. 4.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  определя степнта на риск за даден обект и дава писмени предписания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с обезпечаване сигурността на обекта и имуществото в него, както и ако е необходимо,  допълнително укрепване на охранявания обект или техническо усъвършенстване на съоръженията.

Чл. 4.14.Да опазва в тайна имущественото състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не прави достояние на трети лица факти и сведения, свързани с охранявания обект.

Чл. 4.15.При достатъчно данни, че е извършена кражба на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат незабавна готовност да съдействат на полицейските органи за запазване от посегателства на местопроизшествието, извършване на оглед, намиране на свидетели и други правомерни действия в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща в срок дължимите от него суми по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да има лице за контакт 24 –часа в денонощие.

Чл. 5.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да осигури необходимата СОТ техника за изпълнение на договора, освен в случаите описани в т.4.1. Той може да закупи това оборудване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от трети лица. В случай, че оборудването е налично или закупено от трето лице, то трябва да бъде проверено и одобрено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5.3.Всички  рискове и щети настъпили от и при  неправилно функциониране на СОТ техника, която не е собственост или не е закупена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в случай че до охранявания обект има наличие на прегради, възпрепятстващи достъпа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да осигури достъп /ключове, дистанционни, чипове и други / за отварянето им или друг начин за незабавен достъп до обекта. Където това се налага, предаването се извършва с приемо – предавателен протокол.

Чл. 5.5.При прекратяване на настоящия договор, предоставените за достъп до обекта  ключове, дистанционни, чипове и други, се получават в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същите се предават с приемо – предавателен протокол, след  заплащане на всички дължими суми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и демонтаж на техниката, собственост на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5.6.Да изпълни за своя сметка предписанията /препоръките/  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл.4.13 и условията, съгласно чл. 5.4. В случай, че предписаните препоръки и условията, съгласно чл. 4.13 и чл. 5.4, не са изпълнени,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за нанесени щети на обекта.

Чл. 5.7.Да не закрива видимостта на датчиците към обема на охраняваните помещения, врати, прозорци и др  уязвими места.

Чл. 5.8.Да не премества който и да е елемент от оборудването без писмено съгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5.9.Да не допуска проникването на животни и инсекти в обекта.

Чл. 5.10.Да осигури непрекъснато електрозахранване в охраняваните помещения при мощност на електрическото захранване 220 V по БДС. Да пази целостта и годността на техниката, монтирана в обекта за изпълнение предмета на договора.

Чл. 5.11.При монтаж на LAN модул ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава и осигурява  постоянна Интернет връзка. Независимо по какви причини, ако интернет връзката бъде прекъсната,  настъпилите щети са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на събитие, Възложителят доказва наличието на Интернет връзка и представя документ, потвърждаващ същата.

Чл. 5.12.Да  използва техниката, съгласно проведения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инструктаж, като всички вреди, настъпили поради неправилно функциониране на сигнално –охранителната техника, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5.13.Да проведе обучение на всички лица, имащи достъп до сигнално –охранителната техника /членове на семейството, служители в офиса и др./, съгласно проведения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инструктаж. За действията на тези лица и бездействието им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря като за свои.

Чл. 5.14.Да включва, изключва и оперира с охранителната система, спазвайки точно изискванията на инструкцията за работа и проведения инструктаж.

Чл. 5.15.Писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 7 /седем/ дни предварително в следните случаи:  При промяна на адреса, името на фирмата, дейността; при ликвидация, закриване; при промяна на лицата за контакти, осигуряващи достъп до обекта; при ремонт в охраняваните помещения; при промяна конфигурацията на вътрешното обзавеждане на обекта; при промяна на обстоятелствата за собствеността, вещните права и ползването на обекта; при промени от съществено значение, обстоятелства и други, които биха били причина за увеличаване риска от нарушаване цялостта на обекта.

Чл. 5.16./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 /три/ работни дни след прекратяване на договора, да осигури достъп за демонтаж на техниката собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  При неизпълнение на това задължение и/ или при повреда на техниката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в двоен  размер на  стойността на невърнатата и/или повредената техника.

/2/  Стойността на техниката съгласно чл. 4.1.1 е в размер на  300 /триста/ лева със ДДС.

Чл. 5.17.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице до обекта за профилактика на техниката /отваряне, затваряне, аларма и натиск на паник бутон/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извършва проверка на изправността и годността на батериите в утройството Паник бутон и други устройства,  ако има такива. В случай, че батериите не са годни за употреба/нямат заряд/,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност.

Чл. 5.18.При реакция по регистриран сигнал /вкл Паник бутон и други/ в дежурната част вследствие непредпазливост или с цел проба на системата без предварително уведомяване на дежурния център, се заплаща обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на левовата равностойност на 5 /пет/ евро.

Чл. 5.19.С подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дава своето съгласие, в случай на необходимост  да бъдат записвани разговорите с  командния център, като същите могат да бъдат предоставяни  на компетентните държавни органи по съответния законов ред или при правен спор.

Чл. 6.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват, че във всеки един момент от действието на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прехвърли всички права и задължения на други дружества или финансови и нефинансови институции. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава съгласието си и оправомощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на прехвърляне на задълженията по настоящия договор да прехвърли и предостави всякаква необходима информация, включително и лични данни.

Чл. 6.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват, че във всеки един момент от действието на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва подизпълнител, за което не е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6.3.Всяка от страните по договора се задължава да не разгласява служебните или търговски тайни на другата страна, станали известни във връзка с изпълнението на настоящия договор. С подписване му страните се съгласяват да не разпространяват конфиденциална информация на трети лица  до 2 /две/ години след прекратяване на договора за СОТ.

Чл. 6.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прави достояние на трети лица, данни за обекта, имуществото и други, освен в случаите, когато същите са изискани от компетентните държавни органи по съответния законов ред,  при правен спор и в случаите, описани в чл. 6.1.

Чл. 6.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не прави достояние на трети лица данни за монтираната техника и функционирането й,  сроковете и действията на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и други подобни, включително при нарушаване целостта на обекта.

Чл. 6.6.Всички дейности свързани със СОТ техниката закупена или предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като  поддръжка, ремонт и други  се осъществява  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Последния има право да посочи  и ползва фирми подизпълнител, както и да  упълномощи трети лица.  Гаранцията отпада в случаите, когато ремонтът, поддръжката  и други са осъществени от  трети лица или лица неупълномощени от фирмата.

Чл. 6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност в случаите, когато поради умисъл или непредпазливост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или трето лице, имащо достъп до охранителната техника, нанесе повреди на същата,  както и случаите, при които се възпрепятства изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ препоръчва монтаж на трансмитер и GPRS като допълнителна защита на обекта когато това е задължително при обекти с повишена и висока  степен на риск .  С подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат и поема последствията и рисковете при избор на само едно от двете устройства.

Чл. 6.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приема телефонни обаждания, SMS –известия, писма,  и други начини на уведомления, при нарушена цялост на обекта; съмнения за техническа неизправност на алармените системи, нарушение на договорните отношения, забавяне на дължимите суми и други.

Чл. 6.10. В случаите, при които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил и не е спазил  задълженията си  по Договора и  настоящите Общи условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи имуществена отговорност.

Чл. 6.11.При нарушаване целостта на обекта, както и при регистриран сигнал от Паник бутон,  задължително се подписва „Констативен протокол”  между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който изрично описва всички обстоятелства от местопроизшествието. Отказа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подпише „Констативен протокол” не отменя  неустойките по договора и настоящите общи условия.

Чл. 6.12.Изменения и допълнения в договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършват по взаимно съгласие на страните в писмена форма – чрез допълнителни споразумения и/или анекси. Когато на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат специални условия, които са в противоречие с Общите условия, те се описват в Договора, подписан между двете страни.

Чл. 6.13.СТРАНИТЕ не носят  отговорност за пълно или частично неизпълнение  на задълженията по договора, ако то се дължи на „неопределима сила”. Под „неопределима сила” /форсмажор/ се разбира обстоятелство /събитие/ от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания,  свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, безредици и други.

Чл. 6.14.Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като промените влизат в сила от датата на публикуването им на Интернет адрес: www.vta.bg .

Чл. 6.15.Изменения в Общите условия, наложени от промяна в икономическата среда или законодателството на РБ, автоматично стават задължителни за двете страни след обнародването им и  публикуването им.

Чл. 6.16. При промяна на Общите условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може в писмена форма да изрази своето несъгласие в едномесечен срок от публикуването им.  При липса на писмена форма за несъгласие промените се считат за одобрени.

Чл. 6.17.Всяка от страните по договора се задължава да не разгласява служебните   или търговски тайни на другата страна, станали известни във връзка с изпълнението на настоящия договор  и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за  защита на личните данни.

Чл. 6.18.Страните по договора ще решават споровете в дух на разбирателство и добра воля. Всички претенции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отправят в писмена форма.

Чл. 6.19.При неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото законодателство на Република България.

Олег Стоянов
моб. тел.: (+359) 886 661 545
E-mail: ostoyanov@vta.bg

 

Нина Николова 
моб. тел.: (+359) 876 225 222
E-mail: nnikolova@vta.bg

    Call Now Button0700 11 882