СТАРТИРА ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА ВЪВ „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ“

 

ПРОЕКТ BG05М9ОР001-1.057-0117
„Устойчиво развитие на заетите лица
във „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ“ ЕООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Стартира проект „Устойчиво развитие на заетите лица във „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ“

На 01.03.2020 г. стартира проект BG05M9OP001-1.057-0117„Устойчиво развитие на заетите лица във „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ“, финансиран по процедура BG05М9ОР001-1.057 „Умения“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с бенефициент „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ“ ЕООД.

Основна цел на проекта e насочена към повишаване квалификацията на заетия персонал, в съответствие с повишените изисквания на пазара на труда, чрез усвояване на нови професионални знания и умения и ключови компетентности, отговарящи на фирмената политика на „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ“ ЕООД за продължаващо инвестиране в развитието на човешкия капитал.

Специфичните цели на проекта са:

  • Предоставяне на възможност на служителите да усвоят важни професионални знания, умения и ключови компетентности, пряко свързани с ежедневната им работа и основната дейност на фирмата с цел осигуряване на добре подготвени и мотивирани кадри, отговарящи на нуждите на работодателя, способни и мотивирани да работят за устойчиво развитие на „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ“ ЕООД във времето;
  • Насърчаване включването в обучителни процеси на хора, които са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 или са на възраст над 54 г., фактор за продължаващо инвестиране в развитието на човешкия капитал и важен елемент от политиката по управление на човешките ресурси на фирмата.

Целева група: 55 служителя на фирмата, назначени на трудов договор.

Проектът е с период на реализация: 01.03.2020 г. – 02.05.2021 г.

Място на изпълнение: гр. София

Общата стойност на проекта: 94 775,00 лева, в това число:

ЕСФ: 48 335,25 лв.

Национално финансиране: 8 529,75 лв.

За допълнителна информация: „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ“ ЕООД, гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 120 Д, тел. 0876777767, е-mail: vtasecurity1@abv.bg

www.eufunds.bg

Една посока – много възможности!

Call Now Button0700 11 882