Общи условия на  „ВТА Секюрити сървиз” ЕООД за охрана със сигнално – охранителна  техника

 

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 1.1. Настоящите Общи условия уреждат договорните отношения между  „ВТА Секюрити Сървиз” ЕООД – гр. София,         ЕИК: 131395596  ( ИЗПЪЛНИТЕЛ ) и всеки един от неговите клиенти ( ВЪЗЛОЖИТЕЛ / И ), ползващи охрана със сигнално-охранителна  техника (СОТ).

Чл. 1.2. При сключване на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, настоящите Общи условия стават неразделна част от договора.

Чл. 1.3. На основание подписан договор между страните, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу парично възнаграждение да извършва охрана с жива сила, наблюдение и инспекция със сигнално – охранителна  техника на обект или група от обекти.

Чл. 1.4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (юридическо лице) доказва правото си на собственост /чрез нотариален акт или друг документ/, копие от който се предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При невъзможност или отказ за предоставяне на официален документ, отговорността за правото на ползване на обекта се декларира писмено пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (физическо лице) доказва правото си на собственост /чрез нотариален акт или друг официален документ/, който се представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при подписване на договора. Отговорността за правото на собственост и/или правото на ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (физическо лице), се декларира писмено пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При представяне на договор за наем или учредени вещни права, собственикът на имота следва да представи декларация, с която дава съгласие за сключване на Договор за охрана със СОТ. Ако декларираното от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се окаже невярно, в резултат на което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъдат наложени финансови санкции, освен предвидената в закона наказателна отговорност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер, равняващ се на сбора на всички такси, платени до месеца на установяване на това обстоятелство, включително.

Чл. 1.5.  Задълженията за охрана на обект или група обекти, възникват след окончателното плащане на всички дължими суми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно договора подписан от двете страни.

 

  1.                                              СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 2.1. Договорът за охрана, се сключва за две години и влиза в сила от датата на неговото сключване и след окончателното плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички първоначални такси, подробно описани в договора за охрана /пускова такса, монтаж, програмиране, мониторинг и др./

Чл. 2.2. /1/ Изключения  по чл. 2.1. се допускат по взаимно съгласие от двете страни или при условия на промоционални пакети, предлагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  При прекратяване на договора в условията на промоция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заплати монтираната на обекта техника или да върне същата.

/2/ В случаите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техника за ползване, описана в чл. 4.1.1. от ОУ, след изтичане на договорния период, техниката става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При предсрочно прекратяване на договора, техниката остава собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Независимо от обстоятелствата и причините за прекратяване на договора, трансмитера и / или GPRS остава/т собственост на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 2.3. /1/ При прекратяване на договора, независимо  от  обстоятелствата,   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 3 /три/ работни дни след прекратяването му да осигури достъп за демонтаж на техниката – собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ Страните подписват приемо-предавателен протокол за демонтаж на трансмитера и/или друга техника – собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща такса в размер на левовата равностойност на 15 /петнадесет/ евро без ДДС за демонтажа.

Чл. 2.4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълнява договорните задължения, само след писмено уведомление на посочените от същия адрес за кореспонденция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако адресите за кореспонденция не са актуални.

Чл. 2.5. Договорът се прекратява с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, по взаимно съгласие или на други основания, предвидени в закона.

 

  1. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  възнаграждение /такса/ за охрана на обект или група от обекти за всеки започнат календарен месец.

Чл. 3.2. Услугата „СМС известяване“, се активира допълнително по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Таксите за тази услуга се начисляват всеки месец допълнително към месечната такса СОТ. Цените за „СМС известяване“, са по договорка според желанието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се описват в договора.  В случаите когато СМС известията надвишат месечната такса за „СМС известяване“, всеки СМС над таксата се таксува по  0,25 стотинки.

В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да получава СМС-и на два или повече телефонни номера, таксата за услугата „СМС известяване“ се изчислява в зависимост от броя на номерата, които ще получават СМС-и.

Чл. 3.3. Плащането на таксата се извършва от  3 /трето/ до 10 /десето/ число на всеки започнат календарен месец.  При авансово плащане за дванадесет месеца се прави отстъпка в размер на една месечна такса.

Чл. 3.4. При неспазване сроковете за плащане на месечните такси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% /нула цяло и два процента/ от дължимата сума за всеки ден забава. При забава услугата „СМС известяване“  се прекратява.

Чл. 3.5. При наличието на просрочени задължения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поредността на погасяване на задълженията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е по реда на тяхното възникване.

Чл. 3.6. При  сключване на договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща такса за  2 /два/  календарни месеца, като страните имат право да договорят и друго.

Чл. 3.7. При сключване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща еднократно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пускова такса за монтаж, програмиране на техника и поддръжка в системата за мониторинг, стойността на монтираната техника на обекта.

Чл. 3.8. Сумата по чл. 6 от Договора може да бъде платена на  2 /две/ вноски по следния начин: авансово 70% и окончателно 30% до 2 /два/ дни  след изграждане на обекта. Сумата по чл. 8 от Договора се плаща до  5 /пет/ работни дни от подписване на ППП.

Чл. 3.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват приемо-предавателен протокол /ППП/ за монтираната на обекта техника. В случай, че бъде монтирана допълнителна техника, същата се заплаща до 2 /два/ дни  след подписване на ППП. При неспазване на сроковете за плащане, съгласно чл. 3.3 за повече от 2 /два/ месеца, обектът остава под  „мониторинг”, като отпада ангажиментът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да известява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със СМС-и, не реагира на алармен сигнал получен от техниката, монтирана в обекта и не носи отговорност за възникнали щети. Описаното в чл. 3.9. не отменя ангажимента за плащане на месечните такси за съответните периоди. След плащането на всички дължими суми /вкл. и  неустойките/ обектите се връщат към първоначалния режим на охрана съгласно подписания договор, от деня следващ получаването на плащане.

 

  1.                                                  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4.1. /1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага стандартен комплект техника съдържащ: централа 1 /един/ брой, клавиатура 1 /един/ брой, кутия 1 /един/ брой, акумулатор 1 /един/ брой, двумагнитно управляем контакт МУК 1 /един/ брой,  обемен  датчик 1 /един/ брой. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва правото си да променя компонентите на стандартния пакет техника. Трансмитерът или/и GPRS предавателят, винаги са собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ При избор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  техника, която не е включена в  стандартния комплект,  същата се заплаща допълнително и  се описва подробно в ППП.  В случаите, когато техниката е закупена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият  е длъжен да проведе инструктаж за ползването й.

/3/ Техниката, закупена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, има гаранционен срок от 24 /двадесет четири/ месеца. През този период, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и ремонтира техниката, като такса за посещение на техник не се дължи. В случай на неправилна експлоатация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранцията отпада и таксата за посещение е в размер на левовата равностойност на 10 /десет/ евро без ДДС.

Чл. 4.2. При  планирано посещение на техник на обект, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е информирал предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същият не е осигурил достъп до обекта, посещението се таксува в размер на левовата равностойност на 10 /десет/ евро без ДДС. Планираното посещение включва случаи, при които: клиентът е заявил или поискал посещение на техник, когато има повреда в техниката и се налага посещение на техник на обекта и други.

Чл. 4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, денонощно да извършва наблюдение, регистрация и инспекция на сигнали, получени в дежурния център /ДЦ/ от монтираните технически средства за защита в обекта. Телефон за връзка с Дежурен Център: 02 / 962 22 20, национален номер: 0700 11882, мобилен номер: 0887 941 710 и 0895 449 488. 

Чл. 4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава от момента на получаване на алармен сигнал, да осигури свои служители на охранявания обект, както следва :

4.4.1. от 20.30 до 07.30 времеви диапазон от 5 мин. до 10 мин.

4.1.2 от 07.30 до 20.30 времеви диапазон от 8 мин. до 15 мин.

Чл. 4.5. Промяна във времевия диапазон за реагиране се допуска, като същата следва да бъде по взаимно съгласие и на двете страни и в писмена форма.

Чл. 4.6. Реакцията по сигнал от  обекта се осъществява  с 1 /един/ брой автопатрул и/или  мотопатрул. В случай на получен сигнал от Паник бутон, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дублира броя на патрулите. При подходящи метеорологични условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  може да използва  мото- и вело- патрули.

Чл. 4.7. Аларменият сигнал се счита за регистриран  от момента, фиксиран в компютърната система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови упълномощени представители, в случай на нарушена цялост на обекта и съмнения за техническа неизправност на алармените системи.

Чл. 4.9. В случай, че екипът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ установи, че в охранявания обект има проникнали лица, незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и съответното поделение на МВР.

Чл. 4.10. При констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, екипът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява физическа охрана до пристигането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 30 минути след уведомяването му.

Чл. 4.11. /1/ След изтичане на  първите 30 минути, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага физическа охрана на обекта срещу заплащане в размер на левовата равностойност на 20 /двадесет/ евро без ДДС на всеки започнат час, но само след потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определените от него лица за контакт /по телефон със SMS,  имейл  и др. /.

Чл. 4.12. В случаите, когато по независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да бъде осъществена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изпраща SMS на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицата за контакт.

Чл. 4.13. В случаите когато поради независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови упълномощени представители не е възможно да бъде осъществена или последните откажат физическа охрана, служителите на фирма „ВТА Секюрити Сървиз” ЕООД напускат обекта и не носят отговорност за нанесени щети.

Чл. 4.14. В приемо-предавателен протокол подписан от двете страни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя степента на риск за даден обект и дава писмени предписания /препоръки/ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с обезпечаване сигурността на обекта и имуществото в него, както и ако е необходимо допълнително укрепване на обекта или техническо усъвършенстване на съоръженията.

Чл. 4.15. /1/ За всички обекти които са: на първи и приземен етаж, с открити и стъклени витрини, търговски обекти, съхраняващи скъпоценни предмети и предмети на изкуството, както и обекти  които са в тъмни и рискови зони, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ препоръчва на уязвимите места да се монтират: допълнителни брави на вратите, заключващи устройства на дограмата; охранителни метални щори/решетки, защитно фолио на стъклените повърхности; специално обезопасени места за предмети с по-висока стойност, неподвижно закрепване на каси и сейфове и други, според спецификата на обекта.

/2/. За обекти с висока степен на риск описаните в точка 1, охранителни мерки са със задължителен характер. В случай, че не бъдат спазени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за нанесени щети и други.

Чл. 4.16. На всеки обект задължително се поставят стикери с логото на фирмата. Стикерите се поставят от упълномощени лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласувано с клиента, но на видно място. В случай, че стикерите липсват, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за нанесени щети, при проникване или нарушена цялост на обекта. При необходимост от поставяне на нови стикери поради ремонт или други причини, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заяви в писмен вид нови стикери.

Чл. 4.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предлага и сключва застрахователни договори за имуществото в охранявания обект.

Чл. 4.18. Да опазва в тайна имущественото състояние на и да не прави достояние на трети лица факти и сведения, свързани с охранявания обект.

Чл. 4.19. При достатъчно данни, че е извършена кражба на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да имат незабавна готовност да съдействат на полицейските органи за запазване от посегателства на местопроизшествието, извършване на оглед, намиране на свидетели и други правомерни действия в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4.20. С цел по-добро качество на предлаганата услуга, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право веднъж, в рамките на един месец, да прави профилактика на софтуера и системите за контрол. В случай, че за профилактиката е нужно по-дълго прекъсване от един час, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща в срок дължимите от него суми по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да има лице за контакт 24-часа в денонощието.

Чл. 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да осигури необходимата СОТ техника за изпълнение на договора, освен в случаите описани в чл. 4.1. Той може да закупи това оборудване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от трети лица. В случай, че оборудването е налично или закупено от трето лице, то трябва да бъде проверено и одобрено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5.3. Всички  рискове и щети настъпили от и при  неправилно функциониране на СОТ техника, която не е собственост или не е закупена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в случай, че до охранявания обект има наличие на прегради, възпрепятстващи достъпа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да осигури достъп /ключове, дистанционни, чипове и други / за отварянето им или друг начин за незабавен достъп до обекта. Където това се налага, предаването се извършва с приемо-предавателен протокол.

Чл. 5.5. При прекратяване на настоящия договор, предоставените за достъп до обекта  ключове, дистанционни, чипове и други, се получават в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същите се предават с приемо-предавателен протокол след  заплащане на всички дължими суми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и демонтаж на техниката, собственост на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни доброволно и изцяло за негова сметка предписанията /препоръките/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл. 4.14, чл. 4.15 и чл. 4.16 и условията съгласно чл. 5.4. В случай, че посочените в настоящия член  препоръки и условията  не са изпълнени,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за нанесени щети на обекта.

Чл. 5.7. Да не закрива видимостта на датчиците към обема на охраняваните помещения, врати, прозорци и други  уязвими места.

Чл. 5.8. Да не премества, който и да е елемент от оборудването без писмено съгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5.9. Да не допуска проникването на животни и инсекти в обекта и да взима мерки срещу тях, за да не са пречка за правилната работа и експлоатация на СОТ системата.

Чл. 5.10. При неспазване на условията по чл. 5.7, чл. 5.8 и чл. 5.9, и ако това е довело до неизправност или неефективна работа на СОТ системата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за ремонти или настъпили щети.

Чл. 5.11. Да осигури непрекъснато електрозахранване в охраняваните помещения при мощност на електрическото захранване 220 V по БДС. Да пази целостта и годността на техниката, монтирана в обекта за изпълнение предмета на договора.

Чл. 5.12. При монтаж на LAN модул и друга техника, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава и осигурява постоянна Интернет връзка. Независимо по какви причини, ако интернет връзката бъде прекъсната, настъпилите щети са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на събитие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ доказва наличието на Интернет връзка и представя документ, потвърждаващ същата.

Чл. 5.13. Да  използва техниката, съгласно проведения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инструктаж, като всички вреди, настъпили поради неправилно експлоатиране на сигнално-охранителната техника, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5.14. Да проведе обучение на всички лица, имащи достъп до сигнално-охранителната техника /членове на семейството, служители в офиса и др./, съгласно проведения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инструктаж. За действията на тези лица и бездействието им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря като за свои.

Чл. 5.15. Да включва, изключва и оперира с охранителната система, спазвайки точно изискванията на инструкцията за работа и проведения инструктаж.

Чл. 5.16. Писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 7 /седем/ дни предварително в следните случаи: При промяна на адреса, името на фирмата, дейността; при ликвидация, закриване; при промяна на лицата за контакти, осигуряващи достъп до обекта; при ремонт в охраняваните помещения; при промяна конфигурацията на вътрешното обзавеждане на обекта; при промяна на обстоятелствата за собствеността, вещните права и ползването на обекта; при промени от съществено значение, обстоятелства и други, които биха били причина за увеличаване риска от нарушаване целостта на обекта.

Чл. 5.17. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 /три/ работни дни след прекратяване на договора да осигури достъп за демонтаж на техниката, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неизпълнение на това задължение и/ или при повреда на техниката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в двоен  размер на  стойността на невърнатата и/или повредената техника.

/2/  Стойността на техниката към  15.05.2023 г.,  съгласно чл. 4.1.1, е в размер на  260.00 /двеста и шестдесет/ лева без ДДС. При промяна на цените на доставчика/ците,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  си запазва правото да актуализира цената на техниката.

Чл. 5.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице до обекта за профилактика на техниката /отваряне, затваряне, аларма и натиск на Паник бутон/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извършва проверка на изправността и годността на батериите в устройството Паник бутон и други устройства,  ако има такива. В случай, че батериите не са годни за употреба /нямат заряд/,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност.

Чл. 5.19. При реакция по регистриран сигнал /вкл. Паник бутон и други/ в дежурната част вследствие непредпазливост или с цел проба на системата без предварително уведомяване на дежурния център, се заплаща обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на левовата равностойност на 10 /десет/ евро без ДДС.

Чл. 5.20. С подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дава своето съгласие, в случай на необходимост  да бъдат записвани разговорите с дежурния център, като същите могат да бъдат предоставяни на компетентните държавни органи по съответния законов ред или при правен спор.      

 

  1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват, че във всеки един момент от действието на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прехвърли всички права и задължения на други дружества или финансови и нефинансови институции. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава съгласието си и оправомощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на прехвърляне на задълженията по настоящия договор, да прехвърли и предостави всякаква необходима информация, включително и лични данни.

Чл. 6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват, че във всеки един момент от действието на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва подизпълнител, за което не е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ актуализира договорената такса, по чл. 3.1 и чл. 3.2, съобразно промяната на минималната работна заплата и според актуализираните цени на Оператора – Доставчик

Чл. 6.4. Всяка от страните по договора се задължава да не разгласява служебните или търговски тайни на другата страна, станали известни във връзка с изпълнението на настоящия договор. С подписване му страните се съгласяват да не разпространяват конфиденциална информация на трети лица  до 2 /две/ години след прекратяване на договора за СОТ.

Чл. 6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прави достояние на трети лица, данни за обекта, имуществото и други, освен в случаите, когато същите са изискани от компетентните държавни органи по съответния законов ред, при правен спор и в случаите, описани в чл. 6.1.

Чл. 6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не прави достояние на трети лица данни за монтираната техника и функционирането й,  сроковете и действията на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и други, включително при нарушаване целостта на обекта.

Чл. 6.7. Всички дейности свързани със СОТ техниката закупена или предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като  поддръжка, ремонт и други, се осъществяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Последният има право да посочи и ползва фирми подизпълнител, както и да  упълномощи трети лица, за което не е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Гаранцията отпада в случаите, когато ремонтът, поддръжката  и други са осъществени от  трети лица или лица неупълномощени от фирмата.

Чл. 6.8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност в случаите, когато поради умисъл или непредпазливост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или трето лице, имащо достъп до охранителната техника, нанесе повреди на същата,  както и случаите, при които се възпрепятства изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ препоръчва монтаж на трансмитер и GPRS като допълнителна защита на обекта когато това е задължително при обекти с повишена и висока степен на риск. С подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат и поема последствията и рисковете при избор на само едно от двете устройства.

Чл. 6.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приема телефонни обаждания, SMS-известия, писма и други начини на уведомления, при нарушена цялост на обекта; съмнения за техническа неизправност на алармените системи, нарушение на договорните отношения, забавяне на дължимите суми, промоционални оферти, предложения и други.

Чл. 6.11.  В случаите, при които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил и не е спазил  задълженията си  по Договора и  настоящите Общи условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи имуществена отговорност.

Чл. 6.12. При нарушаване целостта на обекта, както и при регистриран сигнал от Паник бутон, задължително се подписва „Констативен протокол” между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който изрично описва всички обстоятелства от местопроизшествието. Отказа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подпише „Констативен протокол” не отменя  неустойките по договора и настоящите Общи условия.

Чл. 6.13.  Изменения и допълнения в договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършват по взаимно съгласие на страните в писмена форма – чрез допълнителни споразумения и/или анекси. Когато на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат специални условия, които са в противоречие с Общите условия, те се описват в Договора, подписан между двете страни.

Чл. 6.14. СТРАНИТЕ не носят  отговорност за пълно или частично неизпълнение  на задълженията по договора, ако то се дължи на „непреодолима сила”. Под „непреодолима сила” /форсмажор/ се разбира обстоятелство /събитие/ от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания,  свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, безредици и други.

Чл. 6.15. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като промените влизат в сила от датата на публикуването им на Интернет адрес: www.vta.bg и уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това обстоятелство.

Чл. 6.16. При промяна на Общите условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може в писмена форма да изрази своето несъгласие в едноседмичен срок от публикуването им.  При липса на писмена форма за несъгласие, промените се считат за одобрени.

Чл. 6.17. Всяка от страните по договора се задължава да не разгласява служебните   или търговски тайни на другата страна, станали известни във връзка с изпълнението на настоящия договор и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за  защита на личните данни. Всички настъпили промени и актуализации, относно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), ще бъдат своевременно публикувани на Интернет адрес: www.vta.bg

Чл. 6.18. Страните по договора ще решават споровете в дух на разбирателство и добра воля. Всички претенции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отправят в писмена форма.

Чл. 6.19. При неуредените въпроси в настоящия договор, се прилага действащото законодателство на Република България.

Call Now Button0700 11 882